Generalforsamling 2024

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Bestyrelsens forslag til handlingsplan
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Forelæggelse af regnskab til orientering
  6. Fastlæggelse af kulturaktørernes kontingent
  7. Orientering om valg til bestyrelsen
  8. Eventuelt

Bestyrelsens beretning for 2023

Drift

Foreningens generalforsamling blev afholdt i Folkets Hus i Struer d. 20. april 2023 med 60 deltagere. I forlængelse af generalforsamlingen uddeltes KulturPrisen og KulturVækstPrisen.

Bestyrelsen har holdt 4 ordinære møder. Tilsvarende har administrativ styregruppe afholdt 4 ordinære møder, samt et ekstraordinært dagsmøde faciliteret af Seismonaut. Derudover har en arbejdsgruppe afholdt flere planlægningsmøder med Seismonaut i løbet af foråret.

I januar 2023 kunne den nye hjemmeside kultursamarbejdet.dk lanceres. Hjemmesiden er primært rettet mod foreningens medlemmer og ikke mod publikum som tidligere. Hjemmesiden er under stadig udvikling.

Foreningen har i 2023 haft 85 medlemmer. Der er ikke optaget nye medlemmer, men bestyrelsen har i december for første gang i foreningens historie ekskluderet 2 medlemsforeninger.

 

Kurser

I 2023 har foreningen afviklet kursusforløb i Fundraising og i Projektledelse. Begge forløb bestod af 4 hele kursusdage fordelt over ca. 4 måneder for ca. 20 deltagere per kursus. Mellem kursusgangene arbejdede kursisterne videre med deres konkrete projekter.

I skrivende stund har vi kendskab til, at en af deltagerne på fundraisingkurset har haft udbytte af kursets redskaber og har fået bevilling på 1 mio. kr. fra 3 fonde.

 

Strategisk satsning

Kulturvæksthuset

Foreningen Kultursamarbejdet er en væsentlig samarbejdspartner i Kulturaftaleprojektet ”Kulturvæksthuset” der læber i perioden 2021-2024. Foreningen bidrager årligt med ca. 715.000 kr. (svarende til kontingentindtægterne). I 2023 har Kulturvæksthuset igangsat 8 nye projekter, der afprøver helt nye projekttyper og helt nye samarbejdstyper.

 

Publikumsrettet aktivitet

Der er indkommet justeringer, evalueringer og regnskaber på nogle projekter fra 2022-bevillingerne og der er rykket for afrapporteringer fra den strategiske satsning 2019-2021 (Kulturspot-sundhed).

2023 var andet og sidste år for foreningens strategiske satsning ”Fællesskaber og Bæredygtighed/verdensmål”. I 2023 (ansøgningsrunde 3) blev der bevilliget midler til 6 projekter for i alt 425.781 kr.

Det har været anden testperiode med konceptet ”strategisk satsning” som publikumsrettet aktivitet. Der er lavet en midtvejsevaluering, og konklusionen var, at strategisk satsning ikke er den bedste måde at skabe de samarbejder, der fører til relevant udvikling af aktiviteter. Denne konklusion indgik i det videre arbejde med udviklingsprocessen om fremtidens Kultursamarbejde.

Seismonaut udarbejdede desuden en medlemsundersøgelse, og på baggrund heraf planlagde de sammen med sekretariatet et døgnseminar om udviklingen. Det blev afviklet d. 22.-23. februar på Højhuset i Herning. Her drøftede 96 medlemmer hvilke aktiviteter foreningen bør beskæftige sig med i fremtiden, så den fortsat er aktuel og lever op til foreningens formål.

Generalforsamlingen gav bestyrelsen mandat til at arbejde videre med det forslag til ny organisering og nye aktiviteter, som Seismonaut præsenterede på baggrund af drøftelserne.

Bestyrelsens forslag til handlingsplan 2024

 

Fundament

Kultursamarbejdets fundament er foreningens medlemmer, foreningens vedtægter, bestyrelsen og sekretariatet.

§2. Formål
Foreningens formål er gennem samarbejde at understøtte udviklingen af kunst og kultur af høj kvalitet og med strategisk sigte i Midt- og Vestjylland.

Foreningen understøtter udviklingen gennem fælles og/eller publikumsrettede aktiviteter, hvor medlemmerne mødes og inspirerer, udvikler og udfordrer hinanden på tværs af faggrænser med mere.

 

Arbejdsgrundlag

Kultursamarbejdet understøtter skabelse af kunst og kultur i Midt- og Vestjylland, som er relevant for flere og som ellers ikke realiseres.

Kultursamarbejdet står på to ben: MØDESTEDER og FORENINGENS FÆLLES AKTIVER. 

MØDESTEDER udgør nerven i Kultursamarbejdet, og forstås som møder mellem medlemmer og andre aktører. Formålet med MØDESTEDER er at skabe det kreative rum, der giver aktører i vores område bedre vilkår og muligheder for at realisere deres potentialer – i sidste ende til gavn for området og områdets borgere. MØDESTEDER kan for eksempel handle om udvikling af kunst og kultur, erfaringsudveksling, videndeling, bringe ny inspiration til området, samskabelse, nye samarbejder, kompetenceudvikling, temabaserede og relevante samfundsmæssige eller kunstneriske / kulturelle udfordringer, studieture og så videre. MØDESTEDER initieres af bestyrelsen, medlemmer og aktører.

FORENINGENS FÆLLES AKTIVER er de fælles kompetencer, services og udviklingsmidler, som foreningen råder over. AKTIVERNE er både for foreningens medlemmer og andre aktører i vores område, og de kan for eksempel bruges til strategiske indsatser (bestyrelsen iværksætter eller understøtter initiativer, som arbejder med aktuelle eller på anden måde relevante tematikker (konkrete kulturprojekter eller mere overordnede dagsordner) og til ”hurtige penge” (kvikpulje til mindre bevillinger, som f.eks. giver nye aktører mulighed for at komme i gang, prøve koncepter af i lille skala, mentorordninger og lignende). Det er bestyrelsen, der beslutter, hvordan AKTIVERNE skal sættes i spil. 

 

Handlingsplan 2024-2025

MØDESTEDER

 

Baggrund

Mødesteder udgør nerven i Kultursamarbejdet. Mødesteder kan forstås bredt. Under denne overskrift forstås de møder, der finder sted mellem kultursamarbejdets medlemmer og møder med andre aktører.

 

Handlinger

MødestedET/Døgnseminaret

Der skal laves minimum ét årligt døgnseminar for Kultursamarbejdets medlemmer – gerne med politisk deltagelse.

 

Faglige Mødesteder

Medlemmerne skal introduceres for den mulighed, at medlemmer kan tage initiativ til og arrangere mødesteder for og med hinanden med faglige/tematiske omdrejningspunkter.

Bestyrelsen og administrativ styregruppe/sekretariatet kan tage initiativ til og arrangere mødesteder efter relevans.

 FORENINGENS FÆLLES AKTIVER

 Baggrund

Foreningens kerne udgøres af de aktiver medlemmerne er fælles om. Det, der skaber møder og samarbejder mellem medlemmerne og det der giver værdi til fællesskabet.

 

Handlinger

Organisation og bestyrelse

Der afvikles en ordinær generalforsamling årligt. I den forbindelse uddeles Kultursamarbejdets kulturpriser.

Bestyrelsen holder op til 4 ordinære bestyrelsesmøder årligt.

Bestyrelsen drøfter ny mødeafvikling på baggrund af nyt arbejdsgrundlag og ønske om forenkling.

 

Ambition/dagsordener

Bestyrelsen kan aktivt arbejde på at sætte dagsordenen for kulturregionen som helhed og positionere regionen nationalt ved at tale med samlet stemme.

 

Udviklingsmidler

Bestyrelsen skal disponere over udviklingsmidlerne med åben og fortløbende adgang til, at både medlemmer og bestyrelsen selv kan foreslå aktiviteter/projekter. Bestyrelsen kan indgå dialog med aktører om udvikling af aktiviteter/projekter/indsatser.

 

Bestyrelsen kan investere de indkomne kontingentmidler i et projekt i Kulturaftale 2025-2028. Det anbefales, at projektet IKKE får en ansøgningspulje, men at udviklingsaktiviteter foregår i regi af Kultursamarbejdet.

 

Frie midler

Bestyrelsen igangsætter et 1-årigt forsøg med en let tilgængelig pulje for både medlemmer og ikke medlemmer. Eventuelle krav/vilkår skal besluttes af bestyrelsen på baggrund af kommentarer fra den administrative styregruppe. Ligeledes skal bestyrelsen tage stilling til administration af puljen i forsøgsperioden, samt puljens størrelse.

 

Sekretariat

Sekretariatet varetager intern kommunikation til Kultursamarbejdets medlemmer via nyhedsbreve, sørger for foreningens hjemmeside mm.

Sekretariatet sikrer kommunikation med nye medlemsinstitutioner eller nye personer i centrale stillinger blandt medlemsorganisationerne.

Sekretariatet sørger for abonnement på fondsdatabase og evt. andre værktøjer/services.

Der etableres ny organisering af sekretariatets arbejde på baggrund af forenkling i det eksisterende praksis.

 

Budget 2024 og overslagsår

INDTÆGTER 2024 2025- overslag 2026 - overslag
Statstilskud

            1.452.000

            1.452.000

            1.452.000

Medlemskontingent, 8 kommuner 

               383.000

               383.000

               383.000

Medlemskontingent fra institutioner

310.000 310.000  310.000 
Renter 40.000 20.000

-

Overført fra 2023 2.900.000     
Indtægter i alt

             5.085.000

2.165.000  2.165.000 

 

Udgifter 2024 2025 - overslag 2026 - overslag
Mødesteder

 

   
Døgnseminar 1 150.000 150.000 150.000
Døgnseminar 2 150.000 150.000 150.000
Faglige mødesteder 50.000 50.000 50.000
       
Foreningens fælles aktiviteter      
Generalforsamling      
Kulturpriser 50.000 50.000 50.000
Strategisk indsats / Kulturaftale 715.000 691.000 691.000
Udviklingsmidler 750.000 750.000 750.000
Frie Midler 100.000 100.000 100.000
Abonnement på Søg Fonde 35.000 35.000 35.000
       
Administration / Holstebro Kommune      

Administrativ assistance

300.000 300.000 300.000
Befordring - sekretariat 10.000 10.000 10.000
Kontorhold (administration) 20.000 20.000 20.000
Økonomihåndtering/IT 55.000 55.000 55.000
IT/drift og vedligehold - system (inkl. hjemmeside) 20.000 20.000 20.000
Udgifter i alt  2.530.000 2.181.000 2.181.000
       
Henlæggelser / disponible 2.555.000