10.10.24

Konference - For Fuld Musik I Skolen

09.00 - 16.00

Konferencen sætter fokus på musikfaget som et alment dannelsesfag, som alle børn bør have mulighed for at møde og deltage i gennem skolen som led i deres kulturelle rettigheder under FNs Børnekonvention. Udfordringen er, at for få børn møder kvalificeret musikundervisning i skolen, bl.a. pga. en mangel på musiklærere og en nedprioritering af faget på flere niveauer. Hvad skal der til for at ændre på den nuværende situation? Hvad kræver det af prioriteringer og tiltag, også fra politisk side? Hvad kan vi sammen gøre for at løfte musikfaget i skolen?

Konferencen udspringer af Kulturaftaleprojektet Musik For Alle Børn i Kulturregion Midt-Vestjylland, som siden dets begyndelse i 2021 har arbejdet med, hvordan vi løfter musikfaget i skolen og styrker samarbejdet mellem skoler og musik- og kulturskoler.

Se mere på www.musikogbilledskolen.dk/musikforallebørn

Program for dagen: 

9.00 Ankomst, registrering og morgenmad.


9.45 Velkomst og morgensang - ledet af skoleelever fra Kulturregionen.
Rammesætning for dagen ved Helle Munksgaard Petersen, Projektleder i Musik For Alle Børn, og Per Høgh, moderator på dagen og tidligere Kulturchef i Ringkøbing-Skjern Kommune.

10.00 Verdensvendt dannelse gennem musik i skolen.
I sit oplæg introducerer Svend Brinkmann os for et dannelsesbegreb, der ser dannelse som højnelse til humanitet gennem kultur. Han argumenterer for, at den proces bl.a. kan ske gennem deltagelse i musikpraksisser, hvor særligt det at spille et instrument kan befordre den almene dannelse og gøre eleven verdensvendt.

Ved Svend Brinkmann, Ph.d., Professor i Psykologi ved Aalborg Universitet

10.50 Hvordan samarbejder vi om børn og unges kunstneriske medborgerskab?
Ifølge FNs Børnekonvention har børn og unge fuld ret til deltagelse i det kulturelle og kunstneriske liv.
Med udgangspunkt i rapporten Grib Engagementet vil forsker Kim Boeskov give sit bud på, hvordan vi som samfund kommer tættere på at opfylde børn og unges kulturelle rettigheder. Hvordan kan et økosystem af tværinstitutionelle samarbejder i kommunen understøtte børn og unges kunstneriske medborgerskab? Og hvordan ser skolen sig selv i økosystemet?
Ved Kim Boeskov, Ph.d., Lektor ved Rytmisk Musikkonservatorium.

11.20 Pause - med musik af elever fra Kulturregionen.

11.35 Den Åbne Skole - avantgarde, supplement eller erstatning i musikfaget?
Åben Skole blev oprindeligt udviklet som en konsekvens af positive erfaringer fra udeskole men også behovene for, at skolerne samarbejder bedre med musikskolerne. Ambitionerne handlede bl.a. om kreativitet, og i dag forbindes åben skole med praksisfaglighed. En overordnet måde at anskue samarbejdet er, at den eksterne aktør optræder som henholdsvis en erstatning for, et supplement til eller en avantgarde for skolen. Disse tre samarbejdsformer indeholder hver deres sæt af forventninger og måder at se hinanden på. Således vil eventuelle glidninger fx fra supplement til erstatning kunne forklare, hvilke grundlæggende misforhold, der er på spil i samarbejdet, og dermed hvordan de overordnede ambitioner bliver vanskelige at indfri.
Ved Lars Emmerik Damgaard Knudsen, Ph.d., Lektor ved DPU.


12.10 Hvad kan vi lære om musik i skolen og musikskole-folkeskole samarbejdet fra Kulturaftaleprojektet Musik For Alle Børn?
De foreløbige resultater fremlægges med perspektivering til internationale erfaringer.
Ved Helle Munksgaard Petersen, Projektleder Musik For Alle Børn - Teamleder, Musik & Billedskolen, Varde.


12.30 Frokost - med musik af elever fra Kulturregionen.

13.15 Fire korte inspirationer – videoindslag fra en verden med musik.
Mere Musik i skolen
På Susåskolen i Herlufmagle er musikken et bærende element i dagligdagen. Vi er med en enkelt dag.
Resonerende Rum
En moderne kulturinstitution, der skaber ’rum’ for nye måder at opleve, anvende og deltage i den skabende og improviserede musik på. Ved Lars Greve og Lis Kruse.
Hvad siger børnene
Børneperspektiver fra skoleelever i Danmark og England.
Hvad siger ministeren
Indslag med undervisningsminister Mattias Tesfaye.


13.45 Debat 1 – Den faglige – hvordan styrker vi i fællesskab musikfaget i skolen?
Claus Hjortdahl, Formand for Skolelederforeningen, DLF’s Hovedbestyrelse
Laura Poulsen, Formand for Danske Skoleelever
Jesper Juellund Jensen, Ph.d., Lektor ved Københavns Professionshøjskole
Lotte Trangbæk, Generalsekretær i Danske Musik- og Kulturskoler
Kim Boeskov, Ph.d., Lektor ved Rytmisk Musikkonservotorium
Lars Emmerik Damgaard Knudsen, Ph.d., Lektor ved DPU
Helle Munksgaard Petersen, Projektleder i Musik For Alle Børn


14.15 Pause.


14.35 Debat 2 - Den politiske – hvad skal vi med musikken i danske skoler?
En række markante politikere fra kommuner og folketing diskuterer musikkens vilkår på danske skoler.


15.05 Dialogforum – hvordan kan vi sammen gøre det bedre?
Politikere og fagfolk kigger sammen med deltagerne fremad, og drøfter 5 punkter til Brande-manifestet. For Fuld Musik i Skolen. 

15.45 Opsummering og det videre forløb.

16.00 Tak for i dag.

Venlig hilsen
Helle Munksgaard Petersen, Projektleder på Kulturaftaleprojekt ’Musik For Alle Børn’

Tilmelding
Tilmelding sker senest 15/9 på www.musikogbilledskolen.dk/mfabkonferencetilmelding
Deltagerbetaling for konferencen er kr. 500,- og sker via EAN faktura eller Mobilepay.
Betaling med Mobilepay skal ske ved tilmelding.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte: vkm@varde.dk

www.musikogbilledskolen.dk/mfabkonferencetilmelding

 

Tilmeldingsfrist: 15.09.24

Tilmeld dig arrangementet her