Kultursamarbejdets vedtægter

§1. Navn        


Foreningens navn er Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland.

Foreningen har hjemsted i Holstebro Kommune.
 

§2. Formål


Foreningens formål er gennem samarbejde at understøtte udviklingen af kunst og kultur af høj kvalitet og med strategisk sigte i Midt- og Vestjylland.

 

Foreningen understøtter udviklingen gennem fælles og/eller publikumsrettede aktiviteter, hvor medlemmerne mødes og inspirerer, udvikler og udfordrer hinanden på tværs af faggrænser med mere.

 

§3 Medlemskab


Stk. 1. - Medlemskab

Som medlemmer af Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland optages:

 • kommuner i Midt- og Vestjylland,
 • Kulturaktører, som udgør en juridisk enhed og er hjemmehørende i Midt- og Vestjylland.

Medlemskommunerne er pt. Lemvig, Struer, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande, Holstebro, Herning, Skive og Varde Kommune.

For kulturaktører er der følgende betingelser for medlemsskab:

 1. Deres hovedformål skal være et professionelt kulturelt virke
 2. Deres virke skal være offentligt tilgængeligt og af længerevarende karakter.

Paraplyorganisationer, interesseorganisationer og enkeltpersoner kan ikke optages som medlemmer.
 

Bestyrelsen afgør ved simpelt flertal, om en ansøgning om medlemskab af foreningen kan imødekommes.

 

Stk. 2 - Kontingent 

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen.

 

Stk. 3. - Udmeldelse og eksklusion

Udmeldelse kan kun ske skriftligt med 3 måneders varsel til den 1. januar.
Eksklusion kan ske, hvis bestyrelsen finder, at et medlem har overtrådt vedtægterne groft. Beslutning om eksklusion træffes af bestyrelsen ved simpelt flertal.
Ved udmeldelse eller eksklusion har medlemmer intet økonomisk krav i forhold til Kultursamarbejdet.
 

 

§4 Ordinær generalforsamling


Stk. 1 - Indkaldelse m.v. 

Hvert år afholdes der ordinær generalforsamling inden udgangen af april måned.

Indkaldelse til generalforsamling med angivelse af dagsorden skal finde sted med 3 ugers varsel ved særskilt meddelelse til de enkelte medlemmer. 

 

Stk. 2 - Dagsorden 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Bestyrelsens forslag til handlingsplan.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Forelæggelse af regnskab til orientering.
 6. Fastlæggelse af kulturaktørernes kontingent.
 7. Orientering om valg til bestyrelsen.
 8. Eventuelt.
   

Stk. 3 - Indkomne forslag 


Forslag og indstillinger, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være fremsat skriftligt og modtaget af sekretariatet senest 2 uger før generalforsamlingen. 


Stk. 4 - Udsendelse af dagsorden 

Er der inden den i § 4 stk. 3 nævnte frist indkommet forslag, der skal optages på dagsordenen, udsendes ny og endelig dagsorden senest en uge inden generalforsamling. Er der ikke indkommet forslag eller sket yderligere rettelser, er den udsendte dagsorden endelig. 


Stk. 5 - Dirigent 

Dirigenten konstaterer, om generalforsamlingen er lovligt indkaldt, leder forhandlingerne og træffer alle afgørelser i forbindelse hermed, herunder den endelige beslutning om afstemningstemaer og afstemninger samt procedurespørgsmål.Stk. 6 - Beslutningsdygtighed og afstemning 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når minimum 40% af medlemmerne er mødt op.

 • Beslutninger på generalforsamling træffes ved simpel stemmeflerhed. Hver kommune og hver kulturaktør har 1 stemme.
 • Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot én af de tilstedeværende deltagere ønsker det. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 • Afstemning kan kun finde sted om de punkter, der er opført på dagsordenen, samt om ændringsforslag hertil.
 • I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.
 • Emner, der ikke er optaget på dagsordenen, kan forhandles under "Eventuelt". Der kan her finde drøftelse sted af ethvert relevant emne, men der kan ikke foretages afstemninger med bindende virkning.
   

§5. Ekstraordinær generalforsamling


Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst 10 % af samarbejdets medlemmer med skriftlig begrundelse fremsætter krav herom. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæringen herom.
 

§6. Bestyrelse


Foreningen ledes af en bestyrelse.

 

Stk. 1 - Sammensætning 

Bestyrelsen består af 14 medlemmer.

8 medlemmer udpeges af kommunerne. Hver af de 8 kommuner er repræsenteret ved kulturudvalgsformændene.

6 medlemmer udpeges af institutioner/foreninger således at de centrale kulturområder som kulturhistorie, scenekunst, musik, litteratur, billedkunst og kulturhuse er repræsenteret

 

For hvert medlem i bestyrelsen udpeges en personlig suppleant. Suppleanter udpeges efter samme princip som ved udpegning af medlemmer til bestyrelsen. For kommunale repræsentanter gælder, at næstformand for kulturudvalg er suppleant. Suppleanter kan indkaldes ved midlertidigt forfald og skal ved permanent forfald indtræde i mandat og periode.
Udpegning af bestyrelsens medlemmer samt suppleanter sker inden eller i forbindelse med ordinær generalforsamling.

Suppleanter har ikke stemmeret

 

Stk. 2 - Kompetence

Bestyrelsen har til opgave

 • at godkende optagelse og eksklusion af medlemmer.
 • at indstille handlingsplan til godkendelse på generalforsamling.
 • at godkende budget og regnskab

 

Stk. 3 - Valgperiode 

Repræsentanter fra kommunerne følger den kommunale valgperiode.

Repræsentanter for kulturaktører udpeges for en 2-årig periode. Repræsentanter kan genvælges 2 gange. Valgperioden for suppleanter følger valgperioden for det medlem, der suppleres for. 


Stk. 4 - Konstitution 

 • Bestyrelsen afholder konstituerende møde senest 14 dage efter ordinær generalforsamling.
 • Bestyrelsen konstituerer sig selv, idet formand og næstformand vælges blandt repræsentanter for kommunerne. Den faglige næstformand vælges blandt repræsentanter for kulturaktører.
 • Bestyrelsen bestemmer selv sin arbejdsform og fastsætter selv en forretningsorden.
   

Stk. 5 - Beslutningsdygtighed og afstemning 

 • Bestyrelsesmøder ledes af formand eller i dennes fravær næstformand.
 • Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.
 • Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende
 • Stemmeretten skal udøves personligt.

§7. Sekretariat


Stk. 1 - Kompetence 

Sekretariatet

 • varetager den daglige drift og styring,
 • er sekretær for generalforsamling, bestyrelsen, m.v.,
 • udarbejder flerårige handlingsplaner og budgetter, samt årsberetning og regnskab.

Sekretariatet kan nedsætte ad hoc arbejdsgrupper til løsning af konkrete arbejdsopgaver.

 

§8. Økonomi


Stk. 1. - Indtægter 

Samarbejdet finansieres af bidrag fra kommuner og kultursteder.


Stk. 2. - Øvrige finansieringsmuligheder 

Samarbejdet kan søge og modtage økonomiske midler fra fonde, offentlige myndigheder m.v.

 

§9. Regnskab og revision


Stk. 1 - Regnskab 

Kultursamarbejdets regnskabsår er kalenderåret.

 

Stk. 2 - Revision

Samarbejdets regnskab revideres af en statsautoriseret revisor eller Kommunernes Revision.

 

§10 Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden. I formandens fravær tegnes foreningen af næstformanden.

Dispositioner i den daglige drift varetages af sekretariatets ledelse.

 

§11. Ændring af vedtægt

 

Stk. 1

Vedtægterne kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslag fremgår af dagsordenen.

 

Stk. 2

Vedtægtsændringer træder i kraft, når alle medlemskommuner har godkendt vedtægtsændringerne.

 

Stk. 3

Ændring af vedtægterne kræver godkendelse i alle medlemskommunernes kulturudvalg.

§12. Omdannelse og opløsning

 

Stk. 1

Omdannelse eller opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2

Omdannelse eller opløsning af foreningen kræver godkendelse i alle medlemskommunernes kulturudvalg.

Foreningens formue overgår til kulturelle formål i Midt- og Vestjylland. Disse fastlægges på den senest afholdte generalforsamling.

 

§ 13. Ikrafttræden


Jvf. § 11 stk. 3

Denne vedtægt er godkendt af bestyrelsen d. 10. september 2021, af generalforsamlingen d. 23. september 2021 og er herefter sendt til godkendelse i medlemskommunernes kulturudvalg.